Банер - страница за счетоводни услуги
Цялостен пакет от счетоводни услуги за малки и средни фирми

Счетоводни услуги на достъпни цени в град Пловдив

Счетоводните ни услуги осигуряват всичко, от което фирмата Ви се нуждае за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство. При сключване на договор за счетоводно обслужване ще се съобразим с конкретните нужди на фирмата Ви - като размер на документооборота, специфични особености на бизнеса Ви и други.

Можете да ползвате и поотделно всяка от посочените услуги - например да поверите на нас само годишното приключване, или пък грижата относно трудовите договори и осигуровките.

Цените на счетоводните услуги започват от 50 лв. на месец и се определят индивидуално в зависимост от документооборота на фирмата Ви. В страницата с цените можете да научите за приблизителните такси, които клиентите ни заплащат на месец, в зависимост от това дали са регистрирани по ЗДДС и броя документи на месец.

Абонаментно счетоводно обслужване

счетоводно обслужване Абонаментното счетоводно обслужване включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност
 • Разработване на индивидуален сметкоплан
 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните й потребности
 • Изготвяне на месецните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП
 • Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне / ДДС за възстановяване)
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки
 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата
 • Изчисляване на амортизационните отчисления
 • Изчисляване на текущия финансов резултат

Личен състав и работна заплата

личен състав Услугите, свързани с личен състав и работна заплата включват:

 • Изготвяне на цялостни досиета на служителите - трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.
 • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала
 • Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца
 • Подаване на болничните листове в НОИ
 • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции.
 • Консултациии и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство.
 • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест.

Еднократни счетоводни услуги

годишно счетоводно приключване Еднократните счетоводни услуги са предназначени за клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване.

 • Изготвяне на годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните активи, отчет за капитала
 • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ
 • Изготвяне на Годишната данъчна декларация
 • Изготвяне на УП-2 и УП-3 след предоставяне на необходимите документи

Счетоводни консултации

консултации Консултации в областта на данъчното, трудовото и осигурителното право при:

 • Проблеми, свързани със започването на нов бизнес
 • Оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци и легални начини за намаляването им
 • Консултации, свързани със Закона за местни данъци и такси
 • Консултации, свързани със Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации за данъчните ефекти от едно или друго управленско решение

Административни услуги

административни услуги  Административните услуги включват:

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Онлайн банкиране
 • Представителство пред държавни институции

Консултантски услуги

консултантски услуги Услуги при стартиране на нов бизнес:

 • Съдействие при изготвяне на бизнес план
 • Консултации относно развитието на бизнеса
 • Съдействие при проблеми с държавните институции
 • Съдействие относно регистрацията на бизнеса Ви