Последиците от лошото счетоводство

Добрата счетоводна отчетност позволява на един собственик на малък бизнес да взема правилни и адекватни решения в процеса на управление. По този начин неефективните разходи се намаляват до минимум - а по този начин се намалява и риска от загуби. А лошите счетоводни практики обикновено водят до купища неблагоприятни последици - като забавени плащания по кредити, лошо планиране на доставките на суровини и материали, и откриват широки възможности за злоупотреби от страна на персонала.

Една ефективна система за счетоводна отчетност би могла да осигури детайлна информация по отношение на постъпленията, плащанията, приходите и разходите във фирмата. Повечето модерни фирми в днешно време използват съвременен счетоводен софтуер за проследяване на стопанските операции. Ръчните методи на водене на счетоводство или нередовното вписване на стопанските операции винаги водят до неточни счетоводни отчети - а оттам и до лошо фирмено управление. Това може да доведе дори до влошаване на кредитния рейтинг на фирмата.

лошоСчетоводната отчетност е особено важна по отношение на покупките във фирмата. Защото лошото счетоводство в този случай ще доведе до липси и излишъци по време на инвентаризации. Неправилното отчитане на количеството постъпили суровини и материали в складовете пък ще рефлектира върху производството - а оттам и върху крайния клиент.

При отчитане на приходите във фирмата е особено важно да водите прецизно и точно счетоводство. Защото грешките при отчитане на продажбите например биха могли да ви създадат сериозни проблеми при евентуална ревизия от НАП. Ако пък по невнимание отчетете по-висок размер на приходите от реалния, вероятно ще се наложи да платите и ненужно големи данъци - а тяхното възстановяване е дълга и сложна процедура.

Лошото счетоводство влияе и върху отношенията с контрагентите - например може да причини закъснели плащания към доставчици и кредитори. Ако вашите задължения и техните падежи не са организирани в единна счетоводно-информационна система, то това неминуемо в даден момент ще доведе до пропускане или забавяне на плащания. А недоверието на кредиторите към вас ще затрудни процеса на намиране на външно финансиране на изгодна лихва.

Отношенията с персонала също се влияят от лошата счетоводна отчетност във фирмата. Например, грешките във ведомостите за заплати ще доведат до редица неблагоприятни последици върху служителите ви - изгубване на социални придобивки, трудности при пенсиониране и др. А грешките при начисление на работната заплата в отделни случаи водят дори до конфликти със служителя.

2 коментара on “Последиците от лошото счетоводство”

  • Нафърфорий
    Нафърфорий 23.08.2012 at 16:52

    Пич, интересни работи пишеш, ама си личи че статията е писана за оптимизация на сайта.

Оставете коментар